Honorary member

 • Masao Akiba
 • Kiyoji Asai
 • Yoshio Ishida
 • Tokuya Ishiwata
 • Takaya Ichimura
 • Hirokazu Osaki
 • Shigeo Otsuki
 • Katsuhisa Ono
 • Mamoru Ozeki
 • Hirotaro Kazami
 • Sadao Kato
 • Koya Kishida
 • Chitoku Kumagai
 • Yasufumi Kume
 • Sennosuke Kuriyama
 • Kazukiyo Kurosawa
 • Mitsuru Kuroda
 • Haruki Sakagaki
 • Akiyuki Sakuma
 • Kazushi Sumiyoshi
 • Nobuhiko Tawara
 • Junsei Tsukuda
 • Takehiko Toyoda
 • Hiromitsu Nomura
 • Shusaku Hiraki
 • Kenichi Mori
 • Koji Morooka